Seleccionar página

CAPITALITAT: UNA CIUTAT AMB LIDERATGE TERRITORIAL

Día(s)

:

Hora(s)

:

Minuto(s)

:

Segundo(s)

Estratègies de reactivació de ciutat

1. Pla Estratègic de Vilanova i la Geltrú per al 2030

Crear el Pla Estratègic de Vilanova i la Geltrú per al 2030, creant un grup assessor al respecte, amb entitats, associacions, gremis, empresaris, sindicats i persones a títol individual, que treballi amb una Agenda Urbana, consensuada amb altres forces polítiques i entitats ciutadanes, per tal de desplegar a la ciutat els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides i que serveixi com a caixa d’eines per a la implementació de polítiques públiques a la ciutat.

2. Talent, reindustrialització verda i promoció del Garraf

Treballar amb noves aliances entre territoris per trobar solucions compartides i sinergies de treball amb el conjunt de ciutats i sistemes urbans de la Regió Metropolitana de Barcelona, el Camp de Tarragona i amb l’àmbit Penedès: atreure talent, treballar per la reindustrialització verda i la promoció del Garraf.

3. Pla Estratègic d’Activitat Econòmica del Garraf

Impulsar la planificació entre els municipis del Garraf en l’àmbit de la promoció econòmica, apostant pel model d’administració única (Node Garraf) i executar el Pla Estratègic d’Activitat Econòmica del Garraf. En aquest àmbit, cercar recursos per a projectes amb visió conjunta i comarcal.

4. Pacte per l’Ocupació del Garraf

Treballar un acord comarcal per la competitivitat entre el sector públic i els agents econòmics i socials, per tal de fomentar el teixit econòmic i social del Garraf i continuar en l’execució del Pacte per l’Ocupació del Garraf com a eina de concertació publicoprivada.

5. Marca i gestió comuna dels polígons d’activitats econòmiques

Potenciar una marca i gestió comuna dels polígons d’activitats econòmiques, vetllant per les seves necessitats i pels serveis de les empreses avui establertes (fibra òptica, ADSL, connexió telefònica), i cercar l’establiment d’empreses amb valor tecnològic, lligades als actius del territori (Universitat, centres de formació, empreses punteres, serveis públics, etc.) a partir de programes de suport a nous sectors econòmics emergents, però també mantenint les activitats avui en funcionament i garantint la seva continuïtat.

6. Port de Vilanova i la Geltrú

Potenciar el Port de Vilanova i la Geltrú i la resta de ports esportius i industrials per diferenciar-los en l’oferta: mercaderies, serveis, esports i nàutica com a actius de primera magnitud al territori.

7. Sectors agraris entre els municipis

Impulsar els sectors agraris entre els municipis, la qual cosa permeti recuperar un element vertebrador dels espais de la plana del Garraf i del Parc Natural, tot dotant de valor els productes, a través de mesures i incentius amb els propietaris i noves formes de col·laboració dels espais, com la custòdia del territori.

8. Millora qualitativa del turisme

Treballar per un turisme de proximitat, familiar i de qualitat, que tingui com a referent els actius culturals i territorials: natura, esports, gastronomia, enoturisme, patrimoni i cultura, establint estratègies amb les zones i marques Penedès i Costa de Barcelona.

9. Protegir i difondre els valors del paisatge i del patrimoni

Impulsar noves mesures per protegir i difondre els valors del paisatge i del
patrimoni, com un actiu turístic i cultural.

10. Pla d’Equipaments de ciutat

Crear un Pla d’Equipaments de ciutat, com a eina de planificació global, que reculli les disponibilitats i necessitats de la ciutat en matèria d’equipaments i proposi un pla d’inversions i millora en el curt, mig i llarg termini.

Comunicacions

11. Plans de transports i de mobilitat aprovats

Millora de la infraestructura, parades, rutes, freqüències i una millora en la informació que es dona als usuaris.

12. Transport públic nocturn

Reivindicar la millora del transport públic nocturn i en temporades especials entre la comarca, l’Alt i el Baix Penedès i Barcelona, així com les connexions amb la UAB en transport públic del Garraf.

13. Rodalies

Defensar una millora de les connexions de la línia de Rodalies entre el Garraf i l’àrea metropolitana, com a compensació pels greuges en matèria de transport públic, especialment en instal·lacions i manteniment.

14. Zona tarifària 3

Continuar reivindicant que el Garraf sigui inclòs en la seva totalitat a la zona tarifària 3. Això permetria que sigui una única zona tarifària també de forma interna, i s’eliminarien les dificultats d’accés i diferències als diversos serveis comarcals.

15. Estació de Vilanova i la Geltrú

Treballar per fer de l’estació de Vilanova i la Geltrú un intercanviador de referència regional de les Rodalies, reivindicant més parades dels serveis Regionals, amb bones connexions entre el transport urbà i interurbà, amb les àrees de Barcelona i Tarragona.

16. Eliminació dels peatges de la C-32

Treballar per les reivindicacions contra el greuge de la C-32, conjuntament amb els usuaris i usuàries, per a l’eliminació dels peatges.

17. Millorar la C-31

Treballar per fer de la C-31 una via al servei del territori i no de trànsit de pas, reivindicant millores en matèria de seguretat viària i una millor integració per als municipis del Garraf, desdoblant-la allà on sigui possible i cercant una solució real per al seu pas entre Vilanova i la Geltrú i Cubelles.

18. Manteniment de carreteres

Vetllar pel manteniment de les carreteres i vies de caràcter local.

19. Carretera de l’Arboç

Reivindicar la millora de la carretera de l’Arboç, per facilitar l’accés a la zona del càmping i la pràctica ciclista. Reivindicar els enllaços amb la C32 que encara avui no s’han resolt.

20. Transport públic Alt i Baix Penedès

Sol·licitar una millor connexió amb l’Alt i el Baix Penedès en transport públic per carretera i ferroviària, demanant el compliment de les mesures necessàries per millorar la connexió entre els sistemes de Rodalies, amb el perllongament de les Rodalies de Tarragona fins al Garraf.

21. Transport entre les capitals de l’Eix Diagonal

Demanar la posada en marxa d’un sistema de transport ràpid per carretera que connecti les capitals de l’Eix Diagonal

22. Camins comarcals

Impulsar la millora dels camins comarcals i continuar treballant per a la dignificació i senyalització de miradors i altres espais d’interès comarcal.

23. Línia orbital ferroviària

Seguir els projectes de grans infraestructures ja planificats, vetllant perquè es compleixin els calendaris (línia orbital ferroviària), així com la integració urbana del ferrocarril al seu pas per la comarca, entre d’altres aspectes, amb els tancaments de les zones més perilloses.

Ordenació del territori

24. Pla Territorial del Penedès

Defensar un paper actiu del Garraf en el marc del Pla Territorial del Penedès, que vetlli per millorar la integració dels seus espais oberts, les infraestructures dels transports i dels espais econòmics.

25. Urbanitzar les urbanitzacions periurbanes

Treballar per exigir a la Generalitat una solució a les urbanitzacions periurbanes existents a la comarca.

26. Pla director urbanístic comarcal

Liderar des de l’urbanisme comarcal una reflexió conjunta, cercant nous mecanismes de treball comarcal en aquells aspectes en què cal una visió compartida: habitatge, equipaments, infraestructures i gestió del sòl per a les activitats econòmiques i el sòl no urbanitzable, mitjançant figures com el pla director urbanístic comarcal o bé plans d’urbanisme supramunicipals sectorials.

27. Protegir i difondre els espais naturals

Continuar treballant i reforçar les iniciatives per protegir i difondre els espais naturals, connectant els parcs naturals a través dels espais agrícoles i de valor natural i paisatgístic fins al litoral, a través de la gestió integrada dels Colls-Miralpeix i l’execució del Pla de gestió aprovat, sobre els quals caldrà cercar nous recursos per treballar en la neteja, prevenció i recuperació dels espais i de la biodiversitat, incorporant mesures de prevenció o adaptació al canvi climàtic, tot seguint el Pla de sostenibilitat comarcal.

28. Prevenció dels incendis forestals

Continuar aprofundit i reforçar els programes de prevenció d’incendis forestals, i treballar per consolidar la recuperació de les zones del parc del Foix i del Garraf i prevenir el risc d’incendis i l’adaptació al canvi climàtic.